Lisanslı Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılmasıdır.

Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Bu durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile başedebilmek için atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir.

 

Geri Dönüşüm İçin Lisans Başvurusu

Çevre Bakanlığı Lisanslı Geri Dönüşüm

Hurda Plastik

Hurda Plastik Geri Dönüşümünde en önemli konulardan biri de firmanın lisanslı geri dönüşüm firması olmasıdır. Çevre Orman Bakanlığı denetiminde yapılan geri dönüşüm katma değer olarak çevreye kazandırılmaktadır.

Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU
DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1) Lisans başvuru dosyası bilgisayar ortamında doldurularak bir dilekçe ekinde gönderilmelidir.

2) İkinci şahıslar tarafından hazırlanan dosyalar için vekalet verildiğine dair belge lisans başvuru dosyasında yer alır.

3)Tesise ait vaziyet planı ile tesisin ve kullanılan makine ve ekipmanların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başvuru dosyasında yer alır.

4) Tesiste gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili iş akım şeması verilerek, bu şema doğrultusunda tesisin faaliyeti detaylı olarak açıklanır.

5) Tesiste geri dönüştürülecek ambalaj atıklarının cinsleri ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre belirtilir, geriye dönük olarak son üç aylık döneme ait ambalaj atıkların alındığı yerler ve miktarlarına ilişkin bilgiler detaylı olarak açıklanır. Ayrıca ambalaj atıklarının geri dönüşümü sonucu elde edilen ikincil ürünlerin ticari isimleri, kullanım alanlarına ve verildiği yerlere ilişkin bilgiler verilir.

 

 

Ambalajın Cinsi

Ambalaj Miktarı
(Ton/Yıl)

 

Ambalajın Cinsi

Ambalaj Miktarı
(Ton/Yıl)

PLASTİK

 

 

KOMPOZİT

 

 • PET

 

 

 • Plastik ağırlıklı

 

 • PE

 

 

 • Kâğıt/karton ağırlıklı

 

 • PP

 

 

 • Metal ağırlıklı

 

 • PS

 

 

KÂĞIT/KARTON

 

 • PC

 

 

 • Kâğıt/Karton

 

METAL

 

 

 • İçecek kutusu

 

 • Çelik

 

 

CAM

 

 • Alüminyum

 

 

AHŞAP

 

6) Tesiste çalışan her bir personele ait isim, unvan, meslek ve tesiste çalışma süresine ilişkin bilgi verilir.

7) Tesiste çalışan personelin çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal ünitelerin fotoğrafları dosyaya eklenir.

8) Tesisin kapalı alanlarında bulunan havalandırma sistemine ilişkin bilgi verilir.

9) Tesisin günlük temizliğinin yapılmasına ilişkin bilgi verilir.

10)Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için verilen eğitime ilişkin bilgi verilir.

11)Ambalaj atıklarının geri dönüşümü sırasında kullanılacak makine ve ekipmanların isimleri, sayıları, kapasiteleri, özellikleri tablo halinde verilir.

12) Tesise gelen ve geri dönüştürülen ambalaj atıkları ve satılan ikincil ürünlere ait bilgilerin kaydedileceği veri kayıt sistemine ilişkin bilgiler dosyaya eklenir.

13) Tesise ait aşağıda belirtilen resmi belgeler dosyaya eklenir.
a) Vergi levhası örneği,
b) Ticaret sicil gazetesi örneği,
c) Ticaret veya sanayi odası faaliyet belgesi,
ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Gayri sıhhi müessese ruhsatı,
d) İşletme belgesi,
e) Kapasite raporu,
f) İmza sirküleri,
g) Sanayi sicil belgesi,
ğ) Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirme Gereksizdir belgesi,
h) Geri dönüşüm sonucunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi.

14) Lisans başvurusu dosyasının tüm sayfalarında tesis işletmecisinin kaşe ve imzası bulunur.